Развој привреде у Србији (дигитални час)

Привреда обухвата све врсте делатности који омогућавају задовољење човекових потреба

Привредне делатности можемо груписати у привредне секторе: примарни, секундарни, терцијарни и квартарни.

Примарни сектор:

 • Пољопривреда
 • Шумарствo
 • Лов и риболов

Секундарни сектор:

 • Индустрија
 • Рударство
 • Грађевинарство
 • Производно занатство

Терцијарни сектор:

 • Саобраћај
 • Трговина
 • Туризам
 • Угоститељство
 • Услужно занатство

Квартарни сектор:

 • Образовање
 • Наука
 • Војска
 • Здравство
 • Државна управа
 • Култура
Ком сектору привреде припада трговина?

У Србији је 2019. године, више од половине радно активног становништва (57%), радило у терцијарном и квартарном сектору.

На развој привреде у Србији утичу природни и друштвени фактори. Природни фактори су: вода, земљиште, шуме, руде и слично. Друштвени фактори могу бити: демографски, економско-политички и научно-технолошки.

За српску привреду карактеристичне су три фазе развоја привреде: предратна, социјалистичка и транзициона. Истражи које су одлике сваке од три фаза развоја привреде.

Провери своје знање кроз игру.

Коментари