Насеља у Србији (дигитални час)

Сва насеља можемо поделити на стална и привремена.

Стална насеља су насељена током целе године и најчешће имају богато културно-историјско наслеђе.

Стална насеља према броју становника, изгледу и функцији можемо поделити на сеоска и градска.

Сеоска насеља су најстарија и најбројнија врста сталних насеља, а главна делатност становништва у њима је пољопривреда.

Према изгледу кућа и њиховом распореду, сва сеоска насеља можемо поделити на два типа: збијени и разбијени тип.

У селима збијеног типа, куће за становање људи и објекти сеоске економије, налазе се у непосредној близини. Овакав тип села налази се у Војводини, Мачви и Поморављу.

Разбијени тип села карактеристичан је за брдско-планинске пределе. Таква села састоје се од више одвојених делова.

Село разбијеног типа

Постоје и прелазни облици насеља, као што је линијски тип, која се срећу дуж путева и речних токова.

Градска насеља представљају густо насељени простор, чије се становништво углавном бави непољопривредним делатностима. У Србији преовлађује градско становништво (60%) и оно је демографским млађе од становништва сеоских насеља.

У Србији постоји 193 градских насеља, од којих 28 имају статус града. Највећи градови у Србији су: Београд, Нови Сад, Приштина, Ниш и Крагујевац.

Београд, главни град Србије

Живот у градовима има предности у погледу запослења, школовања и лечења, али има мана у погледу пренасељености, саобраћајних гужви, загађености ваздуха, воде и слично.

У нашој земљи постоје и привремена насеља где људи живе у току једног дела година, то су салаши, катуни и бачије.

Провери своје знање кроз игру.

Коментари