Друштвена географија (дигитални час)

Према предмету проучавања географија се дели на физичку, друштвену и регионалну.

Друштвена географија проучава однос човека и друштва и географског простора.

Велики допринос развоју друштвене географије дао је наш најпознатији географ Јован Цвијић, који је проучавао порекло и кретање становништва, сеоска и градска насеља, као и културу и обичаје становништва.

Јован Цвијић

Друштвену географију можемо поделити на географију становништва, географију насеља, економску географију и политичку географију.

Географија становништва проучава размештај становништва, кретање и структуре становништва.

Географија насеља се бави проучавањем насељених места, њиховим типом, положајем, настанком и развојем. Географија насеља се дели на географију села и географију градова.

Економска географија проучава просторни размештај привреде. Она обухватаа пољопривредну географију, индустријску географију, саобраћајну географију и туристичку географију.

Политичка географија проучава утицај природних и друштвених услова, настанак, развој, уређење и границе држава.

Провери знање кроз игру.

Коментари