Саобраћај и туризам (дигитални час)

Саобраћај је привредна делатност која врши превоз људи, робе и пренос информација.

Друмски саобраћај

Према предмету транспорта саобраћај се дели на:
 • путнички,
 • теретни,
 • поштански и
 • информациони.
Према средини у којој се одвија дели се на:
 • копнени,
 • водени,
 • ваздушни и
 • телекомуникациони.
На наредној интерактивној фотографији кликом на ознаку прочитај више о свакој врсти саобраћаја.


Туризам је делатност привреде која обухвата путовање људи ван сталног места боравка, ради одмора, рекреације, спорта, лечења и упознавања нових предела и култура.

Париз - популарна туристичка дестинација

За развој туризма веома су важне туристичке вредности. Оне могу бити природне и културне.

Природне туристичке вредности су облици рељефа, воде, клима, биљни и животињски свет.

Културне туристичке вредности обухватају градове, споменике, уметничке премете, манифестације, традицију и слично.

На наредној интерактивној фотографији представљена је једна природна и једна културна туристичка вредност. О којим туристичким вредностима је реч?


Број туриста је у сталном порасту. Према броју страних туриста и оствареној заради од туризма водеће место у свету имају Европа и Северна Америка.

Задатак: 
 • Како делимо саобраћај према предмету транспорта, а како према средини у којој се одвија?
 • Како делимо копнени саобраћај?
 • Које су природне, а које културне туристичке вредности?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари