Географски положај државе - дигитални час

Географски положај државе је однос државе према природним или друштвеним елементима околине.


Географски положај може бити:
  • математичко - географски,
  • физичко - географски,
  • саобраћајно - географски,
  • економско - географски и
  • политичко географски.
Математичко - географски положај показује положај у односу на екватор и гринички меридијан. Подразумева одређивање географске ширине и географске дужине. 

Већ смо учили да географска ширина може бити северна и јужна, а географска дужина источна и западна.

Задатак: Пронађи Србију на карти света у атласу и одреди географску ширину и дужину наше државе.
Одговор напиши у свесци.

Физичко - географски положај показује положај неке државе у односу на:
  • рељеф - низијске, планинске, комбиноване (низијске и планинске);
  • климу - умереноконтиненталне, монсунске, пустињске, екваторијалне и друге;
  • воде - приморске (које излазе на море) и континенталне (које не излазе на море);
  • природне зоне и
  • минерална богатства.
Задатак: Какав је физичко географски положај Србије у односу на рељеф, климу и воде?
Одговор напиши у свесци.

Саобраћајно - географски положај је положај државе у односу на важне саобраћајнице (друмске, железничке, пловне путеве, луке, аеродроме и друго).

Задатак: Како се зове најзначајнији друмски коридор који пролази кроз Србију?
Одговор напиши у свесци.

Економско - географски положај показује да ли се нека држава налазу у развијеном или неразвијеном делу света.

Задатак: На ком континенту се налази Србија? Да ли наш континент спада у развијени или неразвијени део света?
Одговор напиши у свесци.

Политичко - географски положај је положај државе у односу на суседне државе, политичке блокове, војне савезе, на земље које су економски развијене и политички утицајне и друго.

Задатак: Погледај мапу Србије. Са којим државама се граничи Србија?
Одговор напиши у свесци.


Коментари